Artikel 1 – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt:

Bedenktijd:  de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht c.q. de Overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Bestelling:
elke Bestelling van een Product door een Consument middels de Website van Dekjebed.nl.

Consument:
betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dag:
kalenderdag.

Dekjebed.nl:
Dekjebed.nl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 85219150, statutair gevestigd aan de Groothandelsweg 19, 2645EH Delfgauw.

Herroepingsrecht:                                                                   
de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Klantenservice:                                                                        
de klantenservice van Dekjebed.nl, te bereiken op info@dekjebed.nl

Overeenkomst:                                                                        
  de Overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen Dekjebed.nl en de Consument waarbij de Consument één of meerdere Producten van Dekjebed.nl koopt.

Persoonsgegevens:                                                                   
alle door de Consument aan Dekjebed.nl verstrekte Persoonsgegevens.

Producten:                                                                                
alle door Dekjebed.nl middels de Website aan de Consument te koop aangeboden Producten.

Website:                                                                                   
de door Dekjebed.nl geëxploiteerde Website te bereiken op de domeinnaam www.dekjebed.nl.

Wederverkoper:                                                                      
iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dekjebed.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dekjebed.nl en de Consument.

2.2. Door gebruik te maken van de Website en/of door het plaatsen van een Bestelling, geeft de Consument aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Alle artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van Dekjebed.nl en alle personen die voor Dekjebed.nl werkzaam zijn en/of door Dekjebed.nl zijn ingeschakeld.

2.4. Waar in deze Algemene Voorwaarden “Consument” wordt gelezen, kan ook “Wederverkoper” worden gelezen, behoudens voor wat de Bedenktijd betreft. Voor Wederverkopers geldt geen Bedenktijd en bestaat geen mogelijkheid op herroeping van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Conformiteit

3.1 Dekjebed.nl zal ervoor zorgen dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de op de Website vermelde specificaties en op de datum van levering voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

3.2 Dekjebed.nl zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt Dekjebed.nl zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dekjebed.nl verwijst in dit verband naar haar Privacy Verklaring.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en het aanklikken van de akkoord functie. Deze Algemene Voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Dekjebed.nl en de Consument.

4.2 De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Dekjebed.nl aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Dekjebed.nl worden verstrekt.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dekjebed.nl zijn verstrekt, heeft Dekjebed.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4.4 Dekjebed.nl bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Product of Producten aan de Consument.

Artikel 5 – Producten

5.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2. Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van het Product en/of in de voorwaarden voor de aankoop van een Product kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dekjebed.nl niet.

5.3. Indien de voorwaarden van het Product in het nadeel van de Consument wijzigen, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Productaankoop en Bedenktijd

6.1. Wanneer de Consument een product koopt via de webshop dan heeft de Consument – met inachtneming van de rechten en plichten zoals uiteengezet in dit artikel – recht op een Bedenktijd waarbinnen de Consument gerechtigd is de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Dekjebed.nl kan wel vragen naar de reden van ontbinding, maar de Consument is niet verplicht om deze reden op te geven.

6.2. De Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het Product heeft ontvangen. Of;

  1. Indien de Consument meerdere Producten in één bestelling heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het Product heeft ontvangen;
  2. Indien de levering van een Product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het laatste Product of onderdeel daarvan heeft ontvangen;
  3. Indien Producten regelmatig worden geleverd gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

6.3.  De Bedenktijd geldt niet voor Producten die door de Consument zelf zijn gepersonaliseerd of speciaal voor de Consument zijn besteld op basis van individuele keuzes, Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd, Producten die zijn verzegeld in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne, Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en Producten die zijn beschadigd.

6.4.  Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te kunnen stellen. De Consument mag het Product slechts gebruiken zoals hij in de winkel zou doen.

6.5.  De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik van het Product dat verder gaat dan is toegestaan in artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden. Retourzendingen van Producten kunnen in een dergelijk geval niet door Dekjebed.nl geaccepteerd worden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. Bij de aankoop van Producten middels de Website kan de Consument zijn Herroepingsrecht op ondubbelzinnige wijze uitoefenen binnen de in deze Algemene Voorwaarden gedefinieerde Bedenktijd.

7.2. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, dan zal het Product in goede en originele staat moeten verkeren, niet zijn gebruikt, nog zijn voorzien van alle prijskaartjes en/of labels en netjes verpakt zijn, wil de Consument het Product retourneren.

7.3. De Consument is verantwoordelijk voor de wijze waarop het Product aan Dekjebed.nl wordt geretourneerd en draagt alle risico’s met betrekking daartoe tot het moment dat het Product door Dekjebed.nl is ontvangen.

7.4. Dekjebed.nl zal alle betalingen die zij van de Consument heeft ontvangen met betrekking tot de geretourneerde Producten binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de datum van ontvangst terugbetalen. Indien niet binnen de Bedenktermijn gebruik is gemaakt van het Herroepingsrecht kan Dekjebed.nl besluiten het geretourneerde Product niet terug te betalen. De Consument is verantwoordelijk voor het leveren van bewijs van het eventueel juiste en tijdig ingeroepen Herroepingsrecht met betrekking tot de Producten.             

7.5. Restitutie vindt plaats via dezelfde betaalwijze en op dezelfde credit- of debitcard als de oorspronkelijke aankoop (met uitzondering van cadeaukaarten en e-giftcards, in welk geval de Consument het tegoed op een nieuwe cadeaukaart teruggestort krijgt). Verzendkosten in verband met de retourzending op de bestellingen worden niet gerestitueerd.

7.6 Dekjebed.nl bevestigt de melding van de herroeping door de Consument per e-mail.

Artikel 8 – Prijzen en betalingswijze

8.1. De prijzen van de Producten worden vermeld op de website. De prijs van een Product is in euro’s, inclusief BTW maar exclusief eventuele leveringskosten of andere bijkomende kosten. De leveringskosten en/of andere eventuele bijkomende kosten worden vermeld voor de bevestiging van de Bestelling door de Consument.

8.2. De Consument dient de betalingen aan Dekjebed.nl vooraf te voldoen zoals wordt weergegeven op de Website en door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Dekjebed.nl maakt gebruik van de volgende betalingsmethoden:

  • Betaling met iDeal;
  • Betaling met Mastercard;
  • Betaling met Meastro;
  • Betaling met Paypal;
  • Betaling met Klarna;
  • Betaling met Bancontact.

Indien de bestelling wordt betaald via AfterPay zijn de algemene voorwaarden van AfterPay van toepassing (http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden).

8.3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dekjebed.nl te melden.

8.4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Dekjebed.nl is gewezen op de te late betaling en Dekjebed.nl de Consument een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 (zegge: veertien) dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Dekjebed.nl gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Levering

9.1. De Producten worden geleverd op het door de Consument opgegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening van en zijn het risico voor de Consument.

9.2. Aan de op de Website vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De opgegeven levertijd is een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd, zal Dekjebed.nl de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

9.3. Dekjebed.nl zal het Product binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Consument leveren. Indien Dekjebed.nl niet in staat is om het Product binnen 30 dagen te leveren, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. Indien een Product niet meer leverbaar is, zal Dekjebed.nl de Consument hierover onverwijld informeren en indien van toepassing een vervangend Product aanbieden. De Consument heeft – indien voorgaande niet wordt nagekomen – het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.5. Dekjebed.nl is niet aansprakelijk voor gebreken die na aflevering van de Producten ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de Consument of wijzigingen toegebracht door de Consument of een derde. Dekjebed.nl staat evenmin in voor schade die als gevolg van deze gebreken ontstaat.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Indien de Consument constateert dat Dekjebed.nl niet aan haar verplichtingen jegens de Consument heeft voldaan, dan kan de Consument haar daarvan op de hoogte stellen middels het indienen van een klacht. Klachten kunnen ingediend worden tot 14 (zegge: veertien) dagen na aflevering van de Producten. De klacht dient te worden ingediend bij de Klantenservice, bereikbaar op info@dekjebed.nl. De klacht dient duidelijk en volledig te zijn omschreven.

10.2. Dekjebed.nl streeft ernaar om de klacht binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een langere antwoordtermijn vraagt zal Dekjebed.nl aan de Consument een indicatie geven wanneer de Consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 (zegge: drie) maanden na indiening van de klacht minnelijk kan worden opgelost, dan kan de Consument zich wenden tot de daarvoor bevoegde rechter.

10.4. Indien een klacht gegrond is, zal Dekjebed.nl in de gelegenheid worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, inhoudende de vervanging van het Product. Indien uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, dan zal Dekjebed.nl de waarde van het Product vermeerderd met de eventueel van toepassing zijnde verzendkosten, aan de Consument terugbetalen. De terugbetaling vindt in beginsel plaats via het door de Consument gebruikte betaalmiddel bij de bestelling van het Product.

10.5. Tijdig ingediende klachten worden evenmin in behandeling genomen wanneer blijkt dat de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of reparaties hebben verricht aan het geleverde Product.

Artikel 11 – Intellectueel Eigendom

11.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en de Website, behoren te allen tijde toe aan Dekjebed.nl.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1. Dekjebed.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming jegens de Consument wanneer deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verlies van gegevens door een computerstoring, virusinfectie, computerinbraak door derden of andere calamiteiten die de levering van de Producten door Dekjebed.nl verhinderen en/of beperken, waaronder ernstige storingen in de dagelijkse gang van zaken bij Dekjebed.nl. Onder overmacht wordt tevens verstaan de onmogelijkheid van Dekjebed.nl om te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van Dekjebed.nl.

12.2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering door overmacht voor Dekjebed.nl bezwaarlijk of onmogelijk is, heeft Dekjebed.nl het recht de Overeenkomst, voor zover deze nog nakoming behoeft, te annuleren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten (ter keuze van Dekjebed.nl), in welk geval de Consument zo spoedig mogelijk – voor zover dat mogelijk is – zal worden ingelicht, zonder dat Dekjebed.nl in welke vorm dan ook gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 BW.

Artikel 13 – Beperkingen van aansprakelijkheid

13.1. Dekjebed.nl is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Overeenkomst, tenzij de Consument kan bewijzen dat de schade het gevolg is van schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Dekjebed.nl. De door Dekjebed.nl te betalen schadevergoeding zal te nimmer meer bedragen dan de waarde van het Product.

13.2. Dekjebed.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Consument leidt als gevolg van het onzorgvuldig gebruik van het Product door de Consument, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dekjebed.nl.

Artikel 14 – Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

14.1. Dekjebed.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 15 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen

15.1. In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dekjebed.nl en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

15.2 Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht zal deze ongeldige, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden en zullen deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling er nooit in had gestaan.

Artikel 16 – Geschillen en bevoegde rechter

16.1. De rechtsverhouding tussen Dekjebed.nl en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Dekjebed.nl en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2022.